POZOR, POZOR! - PRODEJNU A VÝDEJNÍ MÍSTO NAJDETE NOVĚ NA ADRESE: KŘIČEŇ 38, 53341 KŘIČEŇ

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

Ladislav Žák
IČ: 87117363
Se sídlem: Semtínská 275, 533 53 Pardubice
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://e-vo.cz


ROZSAH PLATNOSTI:
Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávajícím firmou Ladislav Žák, se sídlem Semtínská 275, 533 53 Pardubice, IČ 87117363(dále jen prodávající) na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Tento reklamační řád upravuje rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé, kdy kupující spotřebitel dle § 52 odst.3 z.č. 40/1964 Sb. a rozdílně pro osoby fyzické či právnické podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní instituce a organizace, kteří ve vztazích s prodávajícím jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci. Platné od 15.října 2012. 

OBECNÉ PODMÍNKY REKLAMACE:
Místem uplatnění záruky je reklamační oddělení prodávajícího na adrese Křičeň 38, 533 41 Křičeň.
Kupující je povinen doručit zboží k reklamaci na své náklady až na adresu reklamačního oddělení. Prodávající není povinen vyzvedávat zboží zasílané k reklamaci kdekoliv jinde mimo sídlo reklamačního oddělení (na poštách, nádražích atp.). Zboží k reklamaci zaslané na náklady prodávajícího nebude převzato. 
Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné nebo neopravitelné zboží dle vlastního uvážení dobropisem nebo výměnou za zboží se stejnými nebo obdobnými užitnými vlastnostmi, a to od stejného nebo jiného výrobce. 
Při výměně zboží za nový kus případně jiný model běží na tento nový kus nová záruční doba minimálně 24 měsíců od data výměny. Přesná délka záruční doby je vždy uvedena na dodácím listu či protokolu o výměně zboží. 
V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. 
Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím. Tato lhůta není závazná pro kupujícího, který při nákupu uplatňoval IČO a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník. 
Prodávající se zavazuje dodržovat záruční lhůty garantované výrobcem. 
Záruční doba se počítá od data vystavení dodacího listu nebo daňového dokladu. 

NÁROK NA UPLATNĚNÍ ZÁRUKY ZANIKÁ V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADECH: 
Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba. 
Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou. 
Poškozením zboží při přepravě (tyto případy je nutno řešit přímo s dopravcem). 
Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému kancelářskému prostředí. 
Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží. 
Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
Provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího. 
Zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN, či vady způsobené elektrickým přepětím. 
Zboží bylo poškozeno živly nebo vyšší mocí. 
Použitím nesprávného spotřebního materiálu. 

KVANTITATIVNÍ REKLAMACE:
Při osobním převzetí zboží je přebírající povinen zkontrolovat množství a sortiment přebírané-ho zboží podle prodejního dokladu či dodacího listu. Správnost přebíraného zboží potvrdí svým podpisem na prodejním dokladu nebo dodacím listu. Za potvrzení správnosti přebíraného zboží je považováno i provedené částečné či plné zaplacení kupní ceny. Pokud následně zjistí odběratel rozdíl, není již prodávající povinen reklamaci uznat jako oprávněnou. 
Pokud není zboží odebráno osobně, rozumí se doručením okamžik převzetí zásilky od přepravce (Česká pošta, přepravní služba, atd..). Při převzetí zásilky od přepravce je třeba ihned při doručení zkontrolovat, zda počet kartonů souhlasí s počtem na přepravním listu a zda-li zásilka nebyla násilně otevřena nebo poškozena. Kartony musí být opatřeny neporušenými nálepkami firmy Ladislav Žák. Jestliže k takové události dojde, je zákazník povinen ihned zásilku reklamovat u přepravce (sepsání Zápisu o škodě) V případě, že při detailní kontrole zásilky zjistí zákazník jakýkoliv rozdíl mezi prodejním dokladem či dodacím listem a skutečně dodaným zbožím, je povinen toto ihned – nejpozději do 24 hodin od převzetí zboží, oznámit prodávajícímu prostřednictvím telefonu, faxu či e-mailu. Pokud tak neučiní, prodávající není povinen případnou pozdější reklamaci uznat jako oprávněnou. 

KVALITATIVNÍ REKLAMACE:
Reklamaci lze uplatnit vždy, vykazuje-li dodané zboží funkční, vzhledové, nebo jiné vady, ať skryté nebo zjevné, které zabraňují jeho užívání k účelu, ke kterému bylo výrobcem určeno a kterého by jinak při použití zboží bezvadného bylo dosaženo kromě těchto výjimek: 
Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující při realizaci nákupu upozorněn. 
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. 
U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. 
Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. 

Při zjištění této vady na zboží, zákazník neprodleně předá toto zboží dodavateli případně se obrátí na autorizovaný servis výrobce. Adresa pro předání vadného zboží dodavateli je následující: 
Osobně na adrese: Křičeň 38, 533 41 Křičeň
Zásilkou na adresu: Křičeň 38, 533 41 Křičeň (zboží zaslané na dobírku nebude převzato!) - zásilka musí být jasně označena nápisem „Reklamace“. 

Spolu s reklamovaným zbožím musí být předán písemný požadavek na reklamaci s minimálně těmito údaji: 
Identifikací reklamujícího včetně jména osoby odpovědné za vyřízení 
Kontaktem na osobu odpovědnou za vyřízení včetně volby druhu komunikace (tel., fax, mail, SMS, atd.) 
Způsobem dopravy reklamovaného zboží zpět (osobní odběr, zásilkou na adresu…) 
Přesným popisem závady 
Datem reklamace a podpisem zákazníka 
Číslem prodejního dokladu a dodacího listu (byl-li vystaven), kterými bylo toto zboží dodáno 
Každý reklamovaný kus zboží musí být opatřen vlastním požadavkem na reklamaci zboží v plném znění. 
Nebude-li požadavek na reklamaci obsahovat veškeré výše uvedené informace, bude reklamace považována za neoprávněnou. 
Spolu s reklamovaným zbožím musí být předložen nákupní doklad. Na zboží a nákupním dokladu musí být stejné sériové číslo. (pokud výrobek sériové číslo má) 
Kontaktní informace na autorizovaná servisní střediska poskytne prodejce na vyžádání. 
Zboží musí být řádně uloženo, zabaleno v obalech a zajištěno proti poškození při přepravě, kompletní včetně všech jeho součástí a příslušenství a zbaveno všech nálepek a označení nenacházejících se na zboží v okamžiku jeho prodeje. 

PRŮBĚH REKLAMAČNÍHO ŘÍZENÍ:
Reklamační řízení je započato předáním reklamovaného zboží spolu s písemným požadavkem na reklamaci.Kupující oproti zboží obdrží kopii písemného požadavku na reklamaci s podpisem pracovníka prodávajícího a otiskem razítka prodávajícího a zboží mu bude vydáno zpět pouze na základě předložení tohoto dokumentu! (Platí pouze pro reklamace zboží prováděné osobně). Reklamaci zboží, které není fyzicky předáno k posouzení nelze posoudit a tedy reklamační řízení nelze považovat za zahájené. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím v požadavku na reklamaci zboží . Prodávající může kupujícímu účtovat práci technika v případě, že popis závady bude nedostatečný. Prodávající si vyhrazuje právo na testování odpovídající charakteru reklamovaného zboží. Reklamační řízení je ukončeno dnem předání informace zákazníkovi o možnosti vyzvednutí reklamovaného zboží.Nevyzvedne-li si zákazník zařízení z reklamace, do 35ti dnů od započetí reklamačního řízení, bude mu od 30tého dne účtován poplatek za uložení věci ve výši 50Kč bez DPH za každý započatý den uložení. Platí pouze pro reklamace, kde nebylo požadováno zaslání zboží z reklamace dopravcem. Nevyzvedne-li si zákazník zařízení do 90ti dnů od započetí reklamačního řízení, je prodávající oprávněn s reklamovaným zbožím naložit dle svého uvážení. Vlastnictví takto nepřevzatého zboží přechází po uplynutí této doby na prodávajícího a zákazníkovi tímto nevzniká nárok na jakékoliv finanční či jiné odškodnění. 

NEOPRÁVNĚNÁ REKLAMACE:
V případě neoprávněné reklamace může prodávající účtovat veškeré prokazatelné náklady spojené s testováním, dopravou a případnou likvidací reklamovaného zboží. 

NÁHRADA ŠKODY:
Oprávněná reklamace bude vyřízena výměnou, opravou reklamovaného zboží nebo případně vrácením peněz (dobropisem).Prodávající nenese odpovědnost za případnou ztrátu dat, poškození či zneužití dat která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat. Toto se týká ztráty dat z důvodů vady na zboží i ztráty dat způsobené při vyřizování reklamace či servisního úkonu. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
Je-li zákazníkem soukromá osoba, vztahují se na něj ujednání Občanského zákoníku a jednotlivá ustanovení tohoto reklamačního řádu, které jsou v rozporu s Občanským zákoníkem jsou pro zákazníka (soukromou osobu) neplatná. Je-li zákazníkem fyzická osoba – podnikající či právnická osoba, vztahují se na ni veškerá ustanovení tohoto reklamačního řádu a dále pak ustanovení Obchodního zákoníku. Je-li některé z ustanovení tohoto reklamačního řádu v rozporu s právními předpisy a normami České republiky, považuje se za neplatné pouze takovéto ustanovení. Veškerá ostatní ustanovení jsou dále platná. Reklamační řád je platný a účinný od data podpisu ředitelem firmy. Tento reklamační řád ruší veškeré předchozí ustanovení a zvyklosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a zárukou na zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.